See our websites!

"Alle gelovigen, zowel priesters als leken, genieten een wettig erkende vrijheid van onderzoek, vrijheid van denken en vrijheid van spreken."

Gaudium et Spes, no 62.

Geschiedenis van ons Centrum

We need to know the facts! Ons Centrum werd in 1983 opgericht als een centrum voor volwassenencatechese. Oprichter was John Wijngaards (zie links). De naam "Housetop" was afgeleid van Jezus' gebod dat wij zijn boodschap van de daken (Engels 'from the housetops') moeten verkondigen (Matteüs 10,27). Volwassengeloofsvorming betekende voor ons dat mensen er persoonlijk bij betrokken moeten zijn. Mensen kunnen pas tot een volwassen geloofsbeslissing komen na persoonlijke overweging en vrij overleg.

Spiritualiteit

Tijdens onze eerste jaren hebben we ons gericht op het produceren van hulpmiddelen voor eigentijdse spiritualiteit. Onderzoek in het Verenigd Koninkrijk resulteerde in onze videocursus De Zeven Kringen van Gebed. Het biedt een eenvoudige maar effectieve manier aan om te leren bidden in het midden van een druk leven. Het werd gevolgd door twee andere videocursussen: Peace in your Home over vormen van gebed binnen het gezin en Loaves of Thanksgiving over het herontdekken van de wekelijkse eucharistieviering.

Onze Walking on Water Serie voor de opleiding van leiders in de gemeenschap omvatte drie video cursussen. Ze bestond uit drie leerboeken en negen verhalen op de begeleidende videos/DVDs. De verhalen werden gefilmd in Brazilië, Colombia, Indonesië, Kenia en het Verenigd Koninkrijk. Overeenkomstig de beginselen van productie die wij hadden uitgewerkt na veel internationaal overleg, gebruikten wij een 'voice-over' vertellingswijze van verhalen, zodat de productie gemakkelijk kon worden aangepast aan andere culturen. Na publicatie in Engeland werd de cursus verder aangepast in lokale talen door nationale communicatiecentra in 14 landen: Brazilië, Finland, Denemarken, Nederland, Polen, Frans Canada, Taiwan, Japan, Indonesië, India, Korea, de Filippijnen, Colombia en de Verenigde Staten.

We need to know the facts! Onze vijf-delige videocursus How to Make Sense of God bood een twee-en-een-half uur durende film aan Journey to the Centre of Love. Het verhaal hiervoor werd deels in Taiwan en deels in Engeland gefilmd. De productie kwam aan het einde van intensief onderzoek. De cursus gaat uit van een hartgrondige aanvaarding van de positieve waarden van onze eigen tijd: de vrijheid en autonomie van iedere persoon, de verhoging van de levensstandaard door technologie, respect voor mensenrechten en onderzoek van onze wereld door behulp van de moderne wetenschappen. Het boek HOW TO MAKE SENSE OF GOD kreeg een prijs als beste volwassenlectuur van de Catholic Press Association of America in 1996.

De wijding van de vrouw

We need to know the facts! Tijdens zijn 14-jarige dienst als theoloog in India werd John Wijngaards uitgenodigd om nieuwe ambten voor vrouwen te onderzoeken. Hij legde zijn bevindingen voor aan een theologische werkgroep in Bangalore, en later aan de Indiase Bisschoppenconferentie. Hij drong er op aan dat de kwestie van de wijding van vrouwen tot het priesterschap opnieuw zou worden onderzocht. Toen Rome het decreet Inter Insigniores uitbracht in 1976, publiceerde Wijngaards, nu vicaris-generaal van de Missionarissen van Mill Hill te Londen, een reactie: Did Christ Rule Out Women Priests? (Nederlandse uitgave: "Vrouwen geen priester?!")

Het onverzoenlijke Ordinatio Sacerdotalis van Paus Johannes-Paulus II in 1994 maakte de vraag van de vrouw nog meer urgent. De staf van ons centrum besloot hun onderzoek van toen af aan bijzonder aan de kwestie van de wijding van de vrouw te wijden. Wij lanceerden een website - www.womenpriests.org - om de academische argumenten vóór en tegen vrouwenwijding duidelijk bekend te maken. De website is nu uitgegroeid tot de grootste internetbron ter wereld over vrouwen en sacramentele wijding, met documentatie in 25 talen.

Ons onderzoeksprogramma over de wijding van vrouwen is intens. Vanaf het begin hebben we fragmenten uit de kerkvaders, synodes, concilies, middeleeuwse theologen enz. uit betrouwbare bronnen en, waar mogelijk ook in de oorspronkelijke taal, gepubliceerd. De website biedt online een indrukwekkende collectie van klassieke boeken en artikelen over de wijding van de vrouw. Voor elk van deze publicaties moesten we toestemming van de auteur verkrijgen. De teksten moesten moeizaam worden ingescand en, in verschillende talen, bewerkt voor publicatie.

Sexualiteit en Moraal

We need to know the facts! We ontdekten al snel dat de positie van vrouwen in de kerk nauw verwant is aan de veronderstelde 'minderwaardigheid' van vrouwen en aan de vele seksuele vooroordelen tegen vrouwen in de christelijke 'overlevering'. We openden eerst een afdeling hiervoor op onze website over de wijding van de vrouw, maar beseften al snel dat seksuele ethiek speciale aandacht verdiende en een eigen website.

Ons onderzoek heeft zich grotendeels gericht op het vaststellen van de oorsprong van de kerks negatieve houding tegenover sexualiteit. Wij ontdekten de verregaande invloed van Hellenistisch dualisme en gnostische leerstellingen, zoals gevonden in de Poimandres en de geschriften van Mani, en de schadelijke afwijzing van sexualiteit in de geschriften van de heilige Augustinus. Het negatieve effect op de christelijke seksuele moraal werd versterkt door de middeleeuwse fixatie op een star begrip van de natuurwet.

Omdat we veel brieven ontvingen van mensen met problemen, zijn wij ook begonnen met de publicatie van pastoraal advies over de meest dringende seksuele vraagstukken voor katholieken vandaag.

De vrouwelijke diakens van vroeger

We need to know the facts! Tijdens ons onderzoek naar de wijding van de vrouw werden wij meer en meer geïntrigeerd door het fenomeen van het diaconaat van vrouwen tijdens het eerste millennium van de Kerk. We realiseerden ons dat deze vrouwen werkelijk sacramenteel gewijd werden. Dit heeft gevolgen zowel voor een herintroductie van een soortgelijk diaconaat in onze tijd, maar ook voor de bredere kwestie van het openstaan van vrouwen voor de heilige wijdingen.

Zoals altijd wilden wij onze conclusies op de best beschikbare wetenschappelijke bronnen baseren. Dus reisden wij heinde en ver om originele exemplaren van de wijdingsmanuscripten te verkrijgen. Bezoeken aan Rome leverden fotokopieën op van Barberini gr. 336 van 780 AD uit de Vaticaanse bibliotheek en van de Bessarion gr Gb1 van 1020 AD van het Griekse klooster te Grotta Ferrata. Onderzoek in de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs gaf ons de 11e-eeuwse Coislin gr. 213. Deze en andere oorspronkelijke bronnen tonen duidelijk aan dat de wijding van vrouwen nagenoeg dezelfde was als die voor mannelijke diakens en dat het even sacramenteel is als iedere andere wijding.

Tegelijkertijd lanceerden we een intensieve zoektocht naar de identiteit van de oude vrouwelijke diakens. Hedendaagse boeken zijn van nut gebleken, maar wij ontdekten veel nieuwe namen door een intensieve studie van bronnen zoals de 8 volumes van de Monumenta Asiae Minoris Antiqua die alleen in de British Library toegankelijk waren. Vooruitgang kan worden beoordeeld uit het feit dat John Wijngaards in zijn boek van 2002 meldde 32 grafinscripties van vrouwelijke diakens te kennen. De latere editie van 2011 vermeldt meer dan 100 dergelijke opschriften. Wij zorgen er voor beschikbaar fotografisch bewijs van al dergelijk materiaal te publiceren op onze websites.

Ander onderzoek heeft betrekking op gebieden zoals de reactie op vrouwelijke diakens in het Westen, de betrokkenheid van de pausen in het diaconaat van vrouwen, vermelding van vrouwelijke diakens in concilies, kerkelijke wetgeving en historische verslagen.

Gezagsstructuren in de kerk

We need to know the facts! De toenemende confrontatie tussen het leergezag en katholieke theologen heeft ons werk steeds moeilijker gemaakt. Met andere theologen betreuren wij het ontbreken van echte openheid en collegialiteit zoals voorgeschreven door Vaticanum II. In verband hiermee markeerden wij zeven belangrijke gebieden waarin het bestuur van de kerk moet worden hervormd. Wij publiceerden een Verklaring hierover op www.churchauthority.org - in acht talen. De verklaring werd vervolgens ondertekend door meer dan 200 theologen en vele andere betrokken katholieken.

THE SEVEN CIRCLES OF PRAYER won international recognition:
* an award for 'creative excellence' at the 1987 Video Festival in Elmhurst, USA;
* the award for 'best catechetical video' at the Catholic International Film Festival of Warsaw in 1995.

PEACE IN YOUR HOME won the Pater's Award for Professional Excellence at the World Bicentennial Boardcasting Festival of 1988 in Brisbane, Australia.

JOURNEY TO THE CENTRE OF LOVE won the Grand Prix at the Catholic International Film Festival at Warsaw in 1995. It also won the prestigious Columbus Award (the main award) at the International Film Fair of Columbus, Ohio,in 1996.

Our video course RESPECTING GOD'S IMAGE dealt with gender equality from a Gospel point of view. It won a 'Recognition of Merit' at the International Christian Video Market at Driebergen in the Netherlands in 1993.

The adult novel by John Wijngaards AMRUTHA explores the concept of Natural Law in an imaginary, somewhat hilarious yet highly instructive narrative.

Fragment of BARBERINI GR 336 uncial Greek script 780 AD.

Excerpt of COISLIN GR 213 cursive Greek 1050 AD.

From the LEOFRIC MISSAL OF EXETER Latin text 1050 AD.